Programmet i korthet

Då vi ser ett brett spektrum av, och har mycket trauma i Östersund i förhållande till den lilla folkmängden och vårt stora upptagningsområde, så kommer vårt ena huvudspår på mötet att vara just trauma. Där är vår målsättning att det ska bli hög klass på föreläsningar och diskussioner och vi har bjudit in uppskattade och välrenommerade internationella och svenska föreläsare samt moderatorer.

Vårt andra huvudspår kommer att vara med inriktning på djupa protesinfektioner, proteslossningar samt protesnära frakturer. Flera internationella och svenska välrenommerade föreläsare tar upp sin syn på dessa komplicerade tillstånd som har blivit allt vanligare inom ortopedin till följd av att det sätts alltmer proteser både i höft, knä och axel.
Vi kommer därför att fokusera på våra ökade möjligheter till åtgärd av dessa ”svåra” fall med hela spektrumet av möjliga åtgärder från enstegsrevisioner till att man använder stora bengraft från ”benbanker” för att rekonstruera stora eller mindre bendefekter.

Vi vill försöka ge ett brett utbud av ortopedi för alla områden som vanligtvis förekommer på en Ortopedklinik. Mötet erbjuder därför bland annat symposier om det ”Mjuka knät”. Vi kommer även att få höra om Ben- och Senbanken i Östersund och i anslutning till detta berörs nya metoder och tänk inom mjukdelsrekonstruktioner vid mjukdelsskador i knä.

Barnortopedi där vi berör problematiken med ”det haltande barnet”.

Ortopedisk handkirurgi är ett annat intressant symposium.
Det senaste decenniet har det blivit alltmer uppmärksammat att förutsättningarna för utfallet vid kirurgi, kan spela roll beroende på den opererades livsstil, vilket belyses vid ett annat symposium om just levnadsvanor vid kirurgi.

Vi kommer att ha tre parallella föreläsningsprogram. Kurser för ST-läkare på måndag eftermiddag samt tisdag förmiddag sker digitalt. Ortopedexamens muntliga del kommer att hållas inne på Sjukhuset på måndagen.
Kurser för ST-läkare är framför allt inriktade på ST-läkare samt våra yngre specialister. Tanken är att ST-läkarna som deltar ska kunna få del av delmål godkänt genom att gå kursen samt i förekommande fall på därtill hörande föreläsning.  
Delföreningarnas eller specialistföreningarnas symposier är utspridda under veckan och erbjuder många intressanta föreläsningar.

 

Axplock ur programmet:

 
TRAUMA

Vi erbjuder ett fullspäckat traumaprogram med flera spän­nande
symposier och internationella föreläsare.
Bland annat ett symposium som tar upp multitrau­ma, hur
man hanterar
”The mangled extremity” samt öppna frakturer. 
Där diskuteras viktiga rön och rekommendationer kring det primära omhändertagandet, timing samt mjukdelstäckning. Internationella samt
svenska kollegor presenter­ar sin syn och vi får även höra om detta ur en plastikkirurgs perspektiv.

Vi får även höra en uppdatering om höftfrakturer hos unga.

På ett annat symposium får vi ta del av rekommendationer kring
behandling och handläggning av svåra armbågsskador, 
 ”terrible triad”
och instabilitet/ligamentskador. Här tas även upp armbågsprotes som behandlingsmetod vid svåra och komminuta frakturer.

 Under dagarna belyses det högaktuella och omdiskuterade ämnet:
”Behandling av distala radiusfrakturer” både ur ett amerikanskt perspektiv
samt svenskt där de svenska nationella riktlinjer­na 
tas upp.
Vi får slutligen höra resultat från en färsk studie angående
operativ/icke-operativ behandling av diafysära humerusfrakturer.

BARNORTOPEDI

”Det haltande barnet”. De flesta ortopeder arbetar inte dagli­gen med
haltande barn men vi ställs alla inför frågan ibland som primärjour, bakjour
eller på mottagningen. Vilka är de vanligaste orsakerna till hälta hos barn?
Vilken hjälp kan vi få från barnläkarna och vad får vi absolut inte missa?  

 

PROTESKOMPLIKATIONER

  • En hel dags program kommer att tillä­gnas höftprotes

  • komplikationer. Onsdag förmiddags symposium behandlar den svåra problematiken med djupa infektion­er.

  • Svenska Infektionsläkarföreningen har nyligen kommit ut med uppdatering

  • av sitt vårdprogram för ”Skelett och Ledinfektioner” och vi får en uppdaterad mikrobiologiska bakgrund till denna svåra problema­tik.

  • European Hip Society (EHS) bidrar med sin expertis på området.

  • Vi får en genomgång av 2-seansförfarandet men även 1-stegsutbyte med

  • användning av bentransplantat som bärare av antibioti­ka med stor lokal utsöndring runt proteskomponenterna. Gösta Ullmark har sedan en genomgång av instabilitet och luxationer av höftproteser.

  • Välkända svenska samt internationellt kända ortopeder delar med sig av sina erfar­enheter och resultat av bentransplantat som antibiotikabära­re lokalt.

  • Med tanke på vår benbanksverksamhet i Östersund är detta ämnen som
   vi gärna vill lära oss mer om.

   Tisdag eftermiddags symposium tillägnas problematiken med protesnära frakturer samt instabilitet (protesluxation). Vi ser fram emot en genomgång

  • av problematiken samt tips för handläggning av frakturer kring cementerade och ocement­erade stammar. 


  MJUKA KNÄN OCH BENBANK

  Ben- och senbanks-symposium kombinerat med en pre­sentation
  av Östersunds ben- och senbanksverksamhet. 
  Åke Hamberg som är ansvarig för verksamheten berättar om detta.

  Kollegor från Sahlgrenska/Mölndal tar upp hur man kan använda sen-allograft för ligament- och korsbandsrekon­struktioner. De berättar om användningsområden, indika­tioner samt selektion av vilka patienter det
  lämpar sig för. Patientfall tas upp, samt information kring indikationer och det pågående arbetet med Europeiska riktlinjer för denna verksamhet.


  PATIENTNYTTA ELLER FARTBLINDHET I HI-TECHVÄRLDEN?

  Vad kan vi lära av utvecklingen inom frakturkirurgi?
  Tekni­ken samt utvecklingen av operationsmetoder har medfört
  möjligheter att bättre reponera och stabilisera frakturer på ett anatomiskt korrekt sätt. Detta har inte alltid motsvarats av en bättre prognos för
  patienten eller att resultatet kan mätas i minskad smärta och bättre
  funktion. Det har dykt upp metoder som fått stor spridning men ändå
  inte med säkerhet uppvisat patientnytta.
  Hur ska man göra ny teknik tillgänglig utan fördröjning men
  samtidigt säkra att det medför patientnytta? 

   
  BENBANKEN I ÖSTERSUND

  Benbanken vid Östersunds sjukhus startades 1988 utifrån behovet att ha tillgång till ben för att kunna utföra bentransplantationer i sam­band med protesrevisioner.

  Jämtlands län har hög förekomst av både artros och osteoporosfrakturer
  och kombinationen har medfört att vi också har en hög förekomst av
  protesnära frakturer, vilka i likhet med osteoporos och proteslossning
  kan utgöra riktiga ut­maningar att åtgärda. När vi fick godkännande som vävnadsinrättning (VI) enligt de nya EU-direktiven öppnades möjligheten att tillvarata inte enbart höftkulor från levande donatorer, utan även att tillvarata rörben och senor från avlidna. Dessa kan bland annat användas som
  ”strut graft,” d v s sågade benplattor som förstärkning på utsatta partier.
  Senor kan användas för svåra revisions- och rekon­struktionsfall.

  I anslutning till torsdagens session om användning av senallograft
  kommer vi att kort presentera vilka sen- och benkomponenter som Vävnadsinrättningen i Östersund har möjlighet att leverera. Vi får höra om erfarenheter med strukturella bengraft, och vi får veta mer om hur de kan användas och om det verkligen fungerar.

  Välkommen till en höggradigt intressant session som tar upp tekniker som ännu inte är så vanliga i Sverige, men som kanske kan ge oss ytterligare några verktyg i vår verktygslåda för att klara av svåra ortopediska utmaningar! 

  Kontakt

  Anders Arnevång
  Mötesgeneral
  anders.arnevang@regionjh.se

  Lars Holgén
  Ortopedkliniken Östersund
  lars.holgen@regionjh.se

  Elisabeth Olsson
  Mötessekreterare och ansvarig för hemsida
  elisabeth.olsson@regionjh.se

  Viktiga datum

  mars: Anmälan öppnar
  mars: Call for abstracts
  30 juni: Deadline abstract submission
  juli: Notification of abstracts
  6-9 september: Ortopediveckan 2021

  Arrangeras av