Regelverk inklusive jäv

Ersättningsregler för inbjudna föreläsare/symposiedeltagare/moderatorer/övriga mötesdeltagare:

Inbjuden gästföreläsare (huvudföreläsare, ”keynote lecturer”) ej medlem i SOF:
Dessa föreläsare skall först godkännas av vetenskaplig sekreterare. Inget arvode. Ortopediveckan står för resa ekonomiklass, boende under kongressen och kongressavgift samt bankett och ev. övrig kvällsaktivitet. Antalet inbjudna gästföreläsare bör inte överstiga 7 individer. Dessa föreläsare anmäls separat av arrangörskommittén. Detta gäller även gästföreläsare inbjudna av delföreningarna. Även dessa skall först ha godkänts av vetenskaplig sekreterare.

Inbjuden föreläsare/symposiedeltagare/moderator annan yrkeskategori än ortoped:
Inga arvoden. Ortopediveckan står för resa ekonomiklass, boende en natt och kongressavgift den aktuella dagen.

Inbjuden föreläsare/symposiedeltagare/symposiearrangör/moderator som är medlem i SOF:
Inga arvoden. För medlem som enbart deltar den aktuella dagen för en specifik session, fri kongressavgift. Ingen ersättning för resa eller boende.

Instruktörer vid företagssponsrad instruktionskurs:
Inga arvoden eller andra ersättningar utbetalas från ortopediveckan.

Deltagare med fria föredrag/poster:
Betalar kongressavgift, resa och boende som vanlig deltagare. Inga arvoden.

Examinator på ortopedexamen:
Inga arvoden. Bjuds på examensmiddag på kvällen. Om ortopedexamen är vederbörandes enda uppdrag under veckan (så deltagaren endast befinner sig på plats för examen), står SOF för resa ekonomiklass och boende i anslutning till examinationen.

SOF:s regelverk för moderatorer

 • Moderatorer bör fördelas så att mångfaldsaspekten av SOFs medlemmar och därmed auditoriet återspeglas.
  Den egna klinikens kollegor är en viktig rekryteringsbas för moderatorer.
 • Att vara moderator är ett hedersuppdrag varför ingen ersättning utgår.
 • Moderator skall i likhet med föredragshållare presentera eventuellt jäv avseende kommersiella intressen samt
  eventuellt jäv i förhållande till föredragshållare i aktuell session.
 • Moderator tillser att en professionell stämning och atmosfär råder under sessionen.
 • Moderator tillser att alla talare kommer till tals.
 • Moderator tillser att diskussionen hålls saklig.
 • Moderator beaktar tidsaspekter så att sessionen kan avslutas inom stipulerad tid.

Regelverk SOF Ortopediveckan –bindningar

Bestämmelser avseende intressekonflikter/jäv för inbjudna föreläsare, deltagare i paneldebatter, föredragshållare och posterpresentatörer. Anges i text på bild eller muntligt i presentationen:

1. Deklaration av intressekonflikt och jäv för inbjudna föreläsare, deltagare i paneldebatter, föredragshållare och posterpresentatörer: Exempel: ”Jag har för närvarande eller har de senaste 5 åren haft arvode, uppdrag, befattning, forskningsanslag eller forskningsbidrag från företag eller annan intressent” (t ex forskningsfinansiär). Ange källa/källor.

2. Deklaration av andra former av bindningar för inbjudna föreläsare, deltagare i paneldebatter, föredragshållare och posterpresentatörer: Exempel: ”Jag har bindning till företag i form av släktskap eller nära relation till person i företag eller intressent, aktier i företag, lån i företag eller annan typ av bindning till företag eller intressent.”

3. Deklaration av intressekonflikt och jäv avseende forskning som presenteras på Ortopediveckan: För alla forskningsrapporter som presenteras skall anges vilken/vilka parter som bidragit till finansieringen av studien.

Conflict of interest (COI)

Conflict of interest disclosure form  –  Maziar Mohaddes

COID – Maziar Mohaddes

Conflict of interest disclosure form  –  Lars Holgén & Anders Arnevång

COID – Holgén, Arnevång

Kontakt

Anders Arnevång
Mötesgeneral
anders.arnevang@regionjh.se

Lars Holgén
Ortopedkliniken Östersund
lars.holgen@regionjh.se

Elisabeth Olsson
Mötessekreterare och ansvarig för hemsida
elisabeth.olsson@regionjh.se

Viktiga datum

mars: Anmälan öppnar
mars: Call for abstracts
30 juni: Deadline abstract submission
juli: Notification of abstracts
6-9 september: Ortopediveckan 2021

Arrangeras av